Człowiek, który przerywa swój sen, staje się przede wszystkim igraszką swojej pamięci.


człowiek-który-przerywa-swój-sen-staje-ę-przede-wszystkim-igraszką-swojej-pamię
bretonczłowiekktóryprzerywaswójsenstajesięprzedewszystkimigraszkąswojejpamięciktóry przerywaprzerywa swójswój senstaje sięsię przedeprzede wszystkimwszystkim igraszkąigraszką swojejswojej pamięciktóry przerywa swójprzerywa swój senstaje się przedesię przede wszystkimprzede wszystkim igraszkąwszystkim igraszką swojejigraszką swojej pamięciktóry przerywa swój senstaje się przede wszystkimsię przede wszystkim igraszkąprzede wszystkim igraszką swojejwszystkim igraszką swojej pamięcistaje się przede wszystkim igraszkąsię przede wszystkim igraszką swojejprzede wszystkim igraszką swojej pamięci

Wierność jest przede wszystkim aktem nadziei, a nie pamięci.Ten, który kocha staje się zaślepiony wobec przedmiotu swojej miłości.Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes.W prawdziwej miłości człowiek przede wszystkim zatraca wszelką oryginalność.Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych.Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes.