Człowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia.


człowiek-który-w wieku-50 lat-pos­trze­ga-świat-tak-­mo-jak w wieku-20-zmar­no­wał-30 lat-swo­jego-życia
muhammad aliczłowiekktóryw wieku50 latpos­trze­gaświattaksa­mojak w wieku20zmar­no­wał30 latswo­jegożyciaktóry w wiekuw wieku 50 lat50 lat pos­trze­gapos­trze­ga światświat taktak sa­mosa­mo jak w wiekujak w wieku 20zmar­no­wał 30 lat30 lat swo­jegoswo­jego życiaktóry w wieku 50 latw wieku 50 lat pos­trze­ga50 lat pos­trze­ga światpos­trze­ga świat takświat tak sa­motak sa­mo jak w wiekusa­mo jak w wieku 20zmar­no­wał 30 lat swo­jego30 lat swo­jego życiaktóry w wieku 50 lat pos­trze­gaw wieku 50 lat pos­trze­ga świat50 lat pos­trze­ga świat takpos­trze­ga świat tak sa­moświat tak sa­mo jak w wiekutak sa­mo jak w wieku 20zmar­no­wał 30 lat swo­jego życiaktóry w wieku 50 lat pos­trze­ga światw wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mopos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wiekuświat tak sa­mo jak w wieku 20

Trudno w wieku czterdziestu lat robić z siebie symbol seksu. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zmienić tryb życia. Jestem w wieku, kiedy wreszcie spełniają się marzenia.„Aby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku podeszłego, a na starość wigor lat młodych.”W wieku sześciu lat chciałem zos­tać kucharką. Kiedy miałem siedem ? Na­poleonem. Odtąd mo­ja am­bicja nie przes­ta­wała rosnąć, po­dob­nie jak mo­ja ma­nia wiel­kości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Da­lim i zos­tałem nim.FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi Gdy byłem w twoim wieku, miałem szes­naście lat.Zdrowy rozsądek to zestaw przesądów przyswojonych przez nas w wieku osiemnastu lat.