Człowiek, który wyznaje cudze grzechy, czuje się czysty jak lilia w ogrodzie praczki.


człowiek-który-wyznaje-cudze-grzechy-czuje-ę-czysty-jak-lilia-w-ogrodzie-praczki
paul claudelczłowiekktórywyznajecudzegrzechyczujesięczystyjakliliaogrodziepraczkiktóry wyznajewyznaje cudzecudze grzechyczuje sięsię czystyczysty jakjak lilialilia ww ogrodzieogrodzie praczkiktóry wyznaje cudzewyznaje cudze grzechyczuje się czystysię czysty jakczysty jak liliajak lilia wlilia w ogrodziew ogrodzie praczkiktóry wyznaje cudze grzechyczuje się czysty jaksię czysty jak liliaczysty jak lilia wjak lilia w ogrodzielilia w ogrodzie praczkiczuje się czysty jak liliasię czysty jak lilia wczysty jak lilia w ogrodziejak lilia w ogrodzie praczki

Gdy człowiek krytykuje cudze utwory, czuje się jak generał.poczułem twoją dłoń na mo­jej skroni jej dotyk jedwabisty czuję uczu­cia smak tak czysty jak wo­da ze źródła uczucia jak mor­ska fala a świat się oddala i cze­ka w kącie zapatrzony *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki Biznesmen-człowiek,który potrafi odkupić swoje grzechy z zyskiem.Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż z własnych.Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż ze swoich własnych.Czym jest raj? To miej­sce wol­ne zła, smut­ku, bólu, niena­wiści, cier­pienia, woj­ny. Pa­nuja tam miłość, przy­jaźń, cisza, spokój... Więc te­raz na­suwa się py­tanie: Czy człowiek boi sie śmier­ci, czy boi się zo­baczyć Bo­ga, który zna wszys­tkie je­go grzechy?