Człowiek kwęka na gołe portfele, a do pra­cy ni ręki nie przyłoży. Choć tej pra­cy nie ma wiele, zaw­sze na później ją odłoży.


człowiek-kwęka-na gołe-portfele-a-do pra­cy- ręki-nie przyłoży-choć-tej pra­cy-nie  wiele-zaw­sze-na później-ją odłoży
~~lottaczłowiekkwękana gołeportfeledo pra­cyni rękinie przyłożychoćtej pra­cynie ma wielezaw­szena późniejją odłożyczłowiek kwękakwęka na gołena gołe portfeledo pra­cy ni rękini ręki nie przyłożychoć tej pra­cytej pra­cy nie ma wielezaw­sze na późniejna później ją odłożyczłowiek kwęka na gołekwęka na gołe portfelea do pra­cy ni rękido pra­cy ni ręki nie przyłożychoć tej pra­cy nie ma wielezaw­sze na później ją odłożyczłowiek kwęka na gołe portfelea do pra­cy ni ręki nie przyłoży

Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Słaby człowiek pra­wie zaw­sze jest porządny. -Stanisław Szukalski
słaby-człowiek-pra­wie-zaw­sze-jest porządny
Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam. -Stefan Witwicki
is­to­-którą-człowiek-naj­mniej-zna-której zaw­sze-do­wie­rza-która-go pra­wie-zaw­sze-zdradza-jest to on sam
Człowiek choć nie wiem jak wiele by miał, zaw­sze będzie myśleć, nie o tym co po­siada, ale o tym cze­go nie ma. -Agnieszka Lisak
człowiek-choć-nie wiem-jak wiele-by miał-zaw­sze-będzie-myść-nie o tym-co po­siada-ale-o tym-cze­go-nie 
Czy pra­sa poczyt­na jest zaw­sze poczytalna?  -Edward Jokel
czy-pra­-poczyt­na-jest zaw­sze-poczytalna