Człowiek mógłby wejść do nieba za cenę połowy tych trudów, jakie kosztuje go zasłużenie sobie na piekło.


człowiek-mógłby-wejść-do-nieba-za-cenę-połowy-tych-trudów-jakie-kosztuje-go-zasłużenie-sobie-na-piekło
henry fieldingczłowiekmógłbywejśćdoniebazacenępołowytychtrudówjakiekosztujegozasłużeniesobienapiekłoczłowiek mógłbymógłby wejśćwejść dodo niebanieba zaza cenęcenę połowypołowy tychtych trudówjakie kosztujekosztuje gogo zasłużeniezasłużenie sobiesobie nana piekłoczłowiek mógłby wejśćmógłby wejść dowejść do niebado nieba zanieba za cenęza cenę połowycenę połowy tychpołowy tych trudówjakie kosztuje gokosztuje go zasłużeniego zasłużenie sobiezasłużenie sobie nasobie na piekłoczłowiek mógłby wejść domógłby wejść do niebawejść do nieba zado nieba za cenęnieba za cenę połowyza cenę połowy tychcenę połowy tych trudówjakie kosztuje go zasłużeniekosztuje go zasłużenie sobiego zasłużenie sobie nazasłużenie sobie na piekłoczłowiek mógłby wejść do niebamógłby wejść do nieba zawejść do nieba za cenędo nieba za cenę połowynieba za cenę połowy tychza cenę połowy tych trudówjakie kosztuje go zasłużenie sobiekosztuje go zasłużenie sobie nago zasłużenie sobie na piekło

Człowiek mógłby wejść do nieba za cenę połowy tych trudów, ja­kie kosztu­je go zasłużenie so­bie na piekło.Gdyby człowiek mógł sprzedać się za cenę, jaką sobie wystawia, zrobiłby najlepszy interes w życiu.Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa.Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa.Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.Dobre małżeństwo składa się z lepszej połowy i z mocniejszej połowy.