Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom.


człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
aliczłowiekmądryliczynaswojąpracęgłupiufazłudzeniomczłowiek mądrymądry liczyliczy nana swojąswoją pracęgłupi ufaufa złudzeniomczłowiek mądry liczymądry liczy naliczy na swojąna swoją pracęgłupi ufa złudzeniomczłowiek mądry liczy namądry liczy na swojąliczy na swoją pracęczłowiek mądry liczy na swojąmądry liczy na swoją pracę

Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu.Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Tyl­ko głupi od­ma­wia, kiedy mądry prosi.Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców.Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm.