...człowiek może się po­sunąć o wiele da­lej, by uniknąć te­go, cze­go się boi, niżby zys­kać to, cze­go pragnie.


człowiek-może ę-po­sunąć-o wiele-da­lej-by uniknąć-te­go-cze­go ę-boi-żby-zys­kać-to-cze­go-pragnie
b » dan brown » kod leonarda da vinciczłowiekmoże siępo­sunąćo wieleda­lejby uniknąćte­gocze­go sięboiniżbyzys­kaćtocze­gopragnieczłowiek może sięmoże się po­sunąćpo­sunąć o wieleo wiele da­lejby uniknąć te­gocze­go się boiniżby zys­kaćcze­go pragnieczłowiek może się po­sunąćmoże się po­sunąć o wielepo­sunąć o wiele da­lejczłowiek może się po­sunąć o wielemoże się po­sunąć o wiele da­lejczłowiek może się po­sunąć o wiele da­lej

choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!! Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej.Tak wiele pot­rze­ba, by zys­kać zaufa­nie, a jed­no słowo może pop­suć wszystko...Cze­kałem wraz z in­ny­mi na nor­malność i długo przyszło nam cze­kać. Reszta cze­kała wciąż, jak­by na cud. I by­li źli, i złości­li się, bo nie nad­szedł. By­li źli na prze­ciętność, na niemożli­wość zdarze­nia się cudu.Po­win­no is­tnieć słowo ok­reślające mik­rosko­pijną is­kierkę nadziei, którą człowiek boi się dos­trzec w lęku, że sa­mo spoj­rze­nie ją zga­si, jak przy próbie obej­rze­nia fo­tonu. Może tyl­ko cze­kać przy niej, pat­rzeć obok niej, pat­rzeć po­za nią, aż sta­nie się dość moc­na, by zais­tnieć realnie.