Człowiek może się bogacić kosztem bliźnich, ale ubożeje na własny rachunek.


człowiek-może-ę-bogacić-kosztem-bliźnich-ale-ubożeje-na-własny-rachunek
horacy safrinczłowiekmożesiębogacićkosztembliźnichaleubożejenawłasnyrachunekczłowiek możemoże sięsię bogacićbogacić kosztemkosztem bliźnichale ubożejeubożeje nana własnywłasny rachunekczłowiek może sięmoże się bogacićsię bogacić kosztembogacić kosztem bliźnichale ubożeje naubożeje na własnyna własny rachunekczłowiek może się bogacićmoże się bogacić kosztemsię bogacić kosztem bliźnichale ubożeje na własnyubożeje na własny rachunekczłowiek może się bogacić kosztemmoże się bogacić kosztem bliźnichale ubożeje na własny rachunek

Człowiek może się bo­gacić kosztem bliźnich, ale ubożeje na włas­ny rachunek.Lekkomyślność: dobre samopoczucie na własny rachunek i ryzyko.Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa.Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Żyjemy kosztem własnym dla innych, umieramy kosztem innych dla siebie.Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich.