Człowiek może się kochać po całym świecie, ale żenić powinien się gdzieś niedaleko od domu.


człowiek-może-ę-kochać-po-całym-świecie-ale-żenić-powinien-ę-gdzieś-niedaleko-od-domu
włodzimierz perzyńskiczłowiekmożesiękochaćpocałymświecieależenićpowiniengdzieśniedalekooddomuczłowiek możemoże sięsię kochaćkochać popo całymcałym świecieale żenićżenić powinienpowinien sięsię gdzieśgdzieś niedalekoniedaleko odod domuczłowiek może sięmoże się kochaćsię kochać pokochać po całympo całym świecieale żenić powinienżenić powinien siępowinien się gdzieśsię gdzieś niedalekogdzieś niedaleko odniedaleko od domuczłowiek może się kochaćmoże się kochać posię kochać po całymkochać po całym świecieale żenić powinien siężenić powinien się gdzieśpowinien się gdzieś niedalekosię gdzieś niedaleko odgdzieś niedaleko od domuczłowiek może się kochać pomoże się kochać po całymsię kochać po całym świecieale żenić powinien się gdzieśżenić powinien się gdzieś niedalekopowinien się gdzieś niedaleko odsię gdzieś niedaleko od domu

Gdy człowiek się starze­je, choćby los rzu­cał nim po całym świecie, mu­si mieć gdzieś miej­sce, które jest dla niego praw­dzi­wym do­mem, bo na­wet wędrow­ny ptak ma jed­no miej­sce, do które­go zdąża.Człowiek może i powinien całym sercem cieszyć się swoim życiem. Jest ono przecież dobrym, Bożym darem, który stał się jego udziałem. Lecz trzeba pomyśleć także o tym, że nie mamy tutaj stałego miejsca i że wszelka wspaniałość tej ziemi, szczególnie bogactwo i sława, są przemijające.Mężczyzna, który chce się żenić, powinien wiedzieć wszystko albo nic.Mężczyzna nie powinien nigdy żenić się z kobietą o złotych włosach, ten typ jest zawsze sentymentalny.po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może.Nig­dzie człowiek nie znaj­dzie przy­jem­ne­go, spo­koj­ne­go miej­sca, bo nie ma ta­kiego miej­sca na świecie. Możesz się łudzić, że gdzieś ta­ki kąt jest, ale jeżeli tam wreszcie dot­rzesz, ktoś wśliz­nie się korzys­tając z chwi­li two­jej nieuwa­gi i wy­pisze ci na ścianie tuż pod no­sem ja­kieś plugastwo.