Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej.


człowiek-może-sam-dla-siebie-stać ę-­kim-kłopo­tem-że już-nie wys­tar­czy-mu cza­su-na zaj­mo­wanie ę-czymś-więcej
ryszard kapuścińskiczłowiekmożesamdlasiebiestać sięta­kimkłopo­temże jużnie wys­tar­czymu cza­suna zaj­mo­wanie sięczymświęcejczłowiek możemoże samsam dladla siebiesiebie stać sięstać się ta­kimta­kim kłopo­temże już nie wys­tar­czynie wys­tar­czy mu cza­sumu cza­su na zaj­mo­wanie sięna zaj­mo­wanie się czymśczymś więcejczłowiek może sammoże sam dlasam dla siebiedla siebie stać sięsiebie stać się ta­kimstać się ta­kim kłopo­temże już nie wys­tar­czy mu cza­sunie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie sięmu cza­su na zaj­mo­wanie się czymśna zaj­mo­wanie się czymś więcejczłowiek może sam dlamoże sam dla siebiesam dla siebie stać siędla siebie stać się ta­kimsiebie stać się ta­kim kłopo­temże już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie sięnie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymśmu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcejczłowiek może sam dla siebiemoże sam dla siebie stać sięsam dla siebie stać się ta­kimdla siebie stać się ta­kim kłopo­temże już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymśnie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej

W dzi­siej­szych cza­sach wys­tar­czy, że uśmie­chniesz się do niez­na­jome­go na uli­cy, a już mają Cię za dziwadło... -Nadzieja21
w dzi­siej­szych-cza­sach-wys­tar­czy-że uśmie­chniesz ę-do niez­na­jome­go-na uli­cy-a już-mają-cię-za dziwadło
Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga. -Mikołaj Gogol
ludzkość-dzi­siaj-dla­tego-błądzi-że uważa-iż wys­tar­czy-pra­cować-dla-siebie-miast-dla-boga