człowiek moc­no ug­runto­wany ma siłę się zmieniać 


człowiek-moc­no-ug­runto­wany- łę ę-zmieniać 
starlightczłowiekmoc­noug­runto­wanyma siłę sięzmieniać człowiek moc­nomoc­no ug­runto­wanyug­runto­wany ma siłę sięma siłę się zmieniać człowiek moc­no ug­runto­wanymoc­no ug­runto­wany ma siłę sięug­runto­wany ma siłę się zmieniać człowiek moc­no ug­runto­wany ma siłę sięmoc­no ug­runto­wany ma siłę się zmieniać człowiek moc­no ug­runto­wany ma siłę się zmieniać 

Istnieć, znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego. .Zro­zumienie i wie­dza mają w so­bie coś. co budzi taką nieuf­ność, że muszą zos­tać pot­wier­dzo­ne i uza­sad­nione przez siłę i prze­moc: wte­dy człowiek im się poddaje.Człowiek, by stać się doskonałym, powinien często się zmieniać.Tak ra­dykal­nie zmieni­liśmy swo­je otocze­nie, że mu­simy te­raz zmieniać sa­mych siebie, żeby w tym no­wym otocze­niu móc egzystować.Nap­rawdę zaw­sze sta­rała się pat­rzeć w stronę światła. Ale im dłużej człowiek wpat­ru­je się w jas­ność, tym moc­niej go wy­pala, aż wreszcie nad­chodzi po­kusa, aby się od­wrócić i zo­baczyć, jak długi, gęsty, moc­ny i ciem­ny sta­je się ciągnący z tyłu cień.Człowiek mógłby za­mie­szkać na­wet w głębi­nie oceanu, gdy­by mu stop­niowo zmieniać