Człowiek mu­si uz­nać pra­wa na­tury czy in­nych ludzi, gdyż inaczej roz­bi­je się dziś al­bo jutro...


człowiek-mu­-uz­nać-pra­wa-na­tury-czy-in­nych-ludzi-gdyż-inaczej-roz­bi­ ę-dziś-al­bo-jutro
bolesław prusczłowiekmu­siuz­naćpra­wana­turyczyin­nychludzigdyżinaczejroz­bi­je siędziśal­bojutroczłowiek mu­simu­si uz­naćuz­nać pra­wapra­wa na­turyna­tury czyczy in­nychin­nych ludzigdyż inaczejinaczej roz­bi­je sięroz­bi­je się dziśdziś al­boal­bo jutroczłowiek mu­si uz­naćmu­si uz­nać pra­wauz­nać pra­wa na­turypra­wa na­tury czyna­tury czy in­nychczy in­nych ludzigdyż inaczej roz­bi­je sięinaczej roz­bi­je się dziśroz­bi­je się dziś al­bodziś al­bo jutroczłowiek mu­si uz­nać pra­wamu­si uz­nać pra­wa na­turyuz­nać pra­wa na­tury czypra­wa na­tury czy in­nychna­tury czy in­nych ludzigdyż inaczej roz­bi­je się dziśinaczej roz­bi­je się dziś al­boroz­bi­je się dziś al­bo jutroczłowiek mu­si uz­nać pra­wa na­turymu­si uz­nać pra­wa na­tury czyuz­nać pra­wa na­tury czy in­nychpra­wa na­tury czy in­nych ludzigdyż inaczej roz­bi­je się dziś al­boinaczej roz­bi­je się dziś al­bo jutro

Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach... -ichwillfreisein
dzis-jest dzis-co-bedzie-jutro-po­mar­twie-sie-jutro-40-lat-tak-prze­zylam-z-us­mie­chem-na ustach
Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
zrób-dziś-co-masz-zrobić-jutro-mów-jutro-co-masz-powiedzieć-dziś
Nigdy nie powinno się liczyć na aprobatę ludzi: dziś wznoszą łuki tryumfalne, a jutro z tych samych powodów skazują człowieka. -Anonim
nigdy-nie-powinno-ę-liczyć-na-aprobatę-ludzi-dziś-wznoszą-łuki-tryumfalne-a-jutro-z-tych-samych-powodów-skazują-człowieka