Człowiek mu­si za wszelką cenę po­konać gra­witację Ziemi i mieć w re­zer­wie przes­trzeń, przy­naj­mniej, Układu Słonecznego.


człowiek-mu­-za wszelką-cenę-po­konać-gra­witację-ziemi-i mieć-w re­zer­wie-przes­trzeń-przy­naj­mniej-układu-słonecznego
konstantin ciołkowskiczłowiekmu­siza wszelkącenępo­konaćgra­witacjęziemii miećw re­zer­wieprzes­trzeńprzy­naj­mniejukładusłonecznegoczłowiek mu­simu­si za wszelkąza wszelką cenęcenę po­konaćpo­konać gra­witacjęgra­witację ziemiziemi i mieći mieć w re­zer­wiew re­zer­wie przes­trzeńukładu słonecznegoczłowiek mu­si za wszelkąmu­si za wszelką cenęza wszelką cenę po­konaćcenę po­konać gra­witacjępo­konać gra­witację ziemigra­witację ziemi i miećziemi i mieć w re­zer­wiei mieć w re­zer­wie przes­trzeńczłowiek mu­si za wszelką cenęmu­si za wszelką cenę po­konaćza wszelką cenę po­konać gra­witacjęcenę po­konać gra­witację ziemipo­konać gra­witację ziemi i miećgra­witację ziemi i mieć w re­zer­wieziemi i mieć w re­zer­wie przes­trzeńczłowiek mu­si za wszelką cenę po­konaćmu­si za wszelką cenę po­konać gra­witacjęza wszelką cenę po­konać gra­witację ziemicenę po­konać gra­witację ziemi i miećpo­konać gra­witację ziemi i mieć w re­zer­wiegra­witację ziemi i mieć w re­zer­wie przes­trzeń

Jeżeli dyp­lo­mata chce z wszelką cenę ut­rzy­mać pakt po­kojo­wy, to znaczy, że przy gra­nicach już cze­kają go­towe dy­wiz­je krążow­ników i czołgów.Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dob­re­go par­tne­ra to mu­sisz mieć przy­naj­mniej dobrą rękę.Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.Jeżeli przy­naj­mniej śnisz, żeby mnie po­konać, le­piej, żebyś się obudził i przeprosił.Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę.Ludzie bogacący się za wszelką cenę są z tego niesłychanie dumni. Im więcej bogatych - mówią- tym mniej biednych.