Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem.


człowiek-musi-wołać-do-boga-i-nazywać-go-ojcem-tak-długo-aż-bóg-stanie-ę-mu-rzeczywiście-ojcem
dow berczłowiekmusiwołaćdoboganazywaćgoojcemtakdługobógstaniesięmurzeczywiścieojcemczłowiek musimusi wołaćwołać dodo bogaboga ii nazywaćnazywać gogo ojcemojcem taktak długoaż bógbóg staniestanie sięsię mumu rzeczywiścierzeczywiście ojcemczłowiek musi wołaćmusi wołać dowołać do bogado boga iboga i nazywaći nazywać gonazywać go ojcemgo ojcem takojcem tak długoaż bóg staniebóg stanie sięstanie się musię mu rzeczywiściemu rzeczywiście ojcemczłowiek musi wołać domusi wołać do bogawołać do boga ido boga i nazywaćboga i nazywać goi nazywać go ojcemnazywać go ojcem takgo ojcem tak długoaż bóg stanie siębóg stanie się mustanie się mu rzeczywiściesię mu rzeczywiście ojcemczłowiek musi wołać do bogamusi wołać do boga iwołać do boga i nazywaćdo boga i nazywać goboga i nazywać go ojcemi nazywać go ojcem taknazywać go ojcem tak długoaż bóg stanie się mubóg stanie się mu rzeczywiściestanie się mu rzeczywiście ojcem

Kto chce wiele dobrego uczynić dla swej Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem Narodów. -Stefan Wyszyński kard
kto-chce-wiele-dobrego-uczynić-dla-swej-ojczyzny-nie-może-zasłaniać-sobą-boga-ale-musi-współdziałać-z-bogiem-ojcem-narodów
Rzecz to ciężka i nieraz trudna, jeśli się musi czasami zostać ojcem własnego ojca. -George Sand
rzecz-to-ężka-i-nieraz-trudna-śli-ę-musi-czasami-zostać-ojcem-własnego-ojca
Jak długo mówimy, tak długo Bóg musi milczeć. -Jan Tauler
jak-długo-mówimy-tak-długo-bóg-musi-milczeć
Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem. -Willy Brandt
demokracja-nie-powinna-iść-tak-daleko-żeby-w-rodzinie-większośą-głosów-decydować-kto-jest-ojcem