Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje ku zachodowi; ale słońce uśmiecha się, nieruchome, bo to właśnie my wędrujemy ku zachodowi.


człowiek-myśli-codziennie-że-słoń-wędruje-ku-zachodowi-ale-słoń-uśmiecha-ę-nieruchome-bo-to-właśnie-my-wędrujemy-ku-zachodowi
ramon gomez de la sernaczłowiekmyślicodziennieżesłońcewędrujekuzachodowialeuśmiechasięnieruchomebotowłaśniemywędrujemyzachodowiczłowiek myślimyśli codziennieże słońcesłońce wędrujewędruje kuku zachodowiale słońcesłońce uśmiechauśmiecha sięwłaśnie mymy wędrujemywędrujemy kuku zachodowiczłowiek myśli codziennieże słońce wędrujesłońce wędruje kuwędruje ku zachodowiale słońce uśmiechasłońce uśmiecha siębo to właśniewłaśnie my wędrujemymy wędrujemy kuwędrujemy ku zachodowiże słońce wędruje kusłońce wędruje ku zachodowiale słońce uśmiecha siębo to właśnie mywłaśnie my wędrujemy kumy wędrujemy ku zachodowiże słońce wędruje ku zachodowibo to właśnie my wędrujemywłaśnie my wędrujemy ku zachodowi

Za­pom­nienie to sztu­ka. Właśnie ją osiągnęłam ciężką pracą, jed­nak efekt jest niesa­mowi­ty - słońce świeci jaśniej. -chrupcia
za­pom­nienie-to sztu­ka-właśnie-ją osiągnęłam-ężką-pracą-jed­nak-efekt-jest niesa­mowi­ty- słoń-świeci-jaśniej