Człowiek na ziemi jest celem dla ukrytych strzelców.


człowiek-na-ziemi-jest-celem-dla-ukrytych-strzelców
antoine de saint - exuperyczłowieknaziemijestcelemdlaukrytychstrzelcówczłowiek nana ziemiziemi jestjest celemcelem dladla ukrytychukrytych strzelcówczłowiek na ziemina ziemi jestziemi jest celemjest celem dlacelem dla ukrytychdla ukrytych strzelcówczłowiek na ziemi jestna ziemi jest celemziemi jest celem dlajest celem dla ukrytychcelem dla ukrytych strzelcówczłowiek na ziemi jest celemna ziemi jest celem dlaziemi jest celem dla ukrytychjest celem dla ukrytych strzelców

Najważniejszy ze wszystkich stworzeń na ziemi jest człowiek. Wszystko w Kościele jest dla nas i dla naszego zbawienia.Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.Poklask jest zachętą dla znakomitych umysłów, a celem i końcem dla małych.Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.