Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.


człowiek-najprawdopodobniej-rodzi-ę-z-długiem-którego-nigdy-nie-może-spłacić-niezależnie-od-tego-jak-bardzo-ę-stara-bo-dług-ten-ągle
john steinbeckczłowieknajprawdopodobniejrodzisiędługiemktóregonigdyniemożespłacićniezależnieodtegojakbardzostarabodługtenciąglerośniezawszezawdzięczacośinnymjeślizignorujedługtopowolizatruwasobieduszęzaczynagospłacaćrezultaciepowodujetylkozwiększeniezadłużeniaaletocopotrafidaćjestmiarąjegoczłowieczeństwaczłowiek najprawdopodobniejnajprawdopodobniej rodzirodzi sięz długiemktórego nigdynigdy nienie możemoże spłacićniezależnie odod tegojak bardzobardzo sięsię starabo długdług tenten ciągleciągle rośnieczłowiek zawszezawsze zawdzięczazawdzięcza coścoś innymjeśli zignorujezignoruje tenten długpowoli zatruwazatruwa sobiesobie duszęjeśli zaczynazaczyna gogo spłacaćw rezultacierezultacie powodujepowoduje tylkotylko zwiększeniezwiększenie zadłużeniaco potrafipotrafi daćjest miarąmiarą jegojego człowieczeństwaczłowiek najprawdopodobniej rodzinajprawdopodobniej rodzi sięrodzi się zsię z długiemktórego nigdy nienigdy nie możenie może spłacićniezależnie od tegojak bardzo siębardzo się starabo dług tendług ten ciągleten ciągle rośnieczłowiek zawsze zawdzięczazawsze zawdzięcza cośzawdzięcza coś innymjeśli zignoruje tenzignoruje ten długpowoli zatruwa sobiezatruwa sobie duszęjeśli zaczyna gozaczyna go spłacaćw rezultacie powodujerezultacie powoduje tylkopowoduje tylko zwiększenietylko zwiększenie zadłużeniaco potrafi daćjest miarą jegomiarą jego człowieczeństwa

Każdy dług można spłacić człowiekowi czymkolwiek, lecz miłość - tylko miłością. -Fernando de Rojas
każdy-dług-można-spłacić-człowiekowi-czymkolwiek-lecz-miłość-tylko-miłośą
Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić. -Narcyza Żmichowska
według-ustaw-najwyższych-człowiek-człowiekowi-nigdy-obojętny-nie-bywa-zawsze-ten-tego-a-ten-owego-może-zniecierpliwić-lub-pocieszyć-zgorszyć
Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć to czego chcesz, najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz w siebie najprawdopodobniej, wcześniej czy później to osiągniesz. -Anonim
jeśli-sądzisz-że-nie-masz-szans-osiągnąć-to-czego-chcesz-najprawdopodobniej-nie-osiągniesz-tego-ale-śli-wierzysz-w-siebie-najprawdopodobniej