Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.


człowiek-najprawdopodobniej-rodzi-ę-z-długiem-którego-nigdy-nie-może-spłacić-niezależnie-od-tego-jak-bardzo-ę-stara-bo-dług-ten-ągle
john steinbeckczłowieknajprawdopodobniejrodzisiędługiemktóregonigdyniemożespłacićniezależnieodtegojakbardzostarabodługtenciąglerośniezawszezawdzięczacośinnymjeślizignorujedługtopowolizatruwasobieduszęzaczynagospłacaćrezultaciepowodujetylkozwiększeniezadłużeniaaletocopotrafidaćjestmiarąjegoczłowieczeństwaczłowiek najprawdopodobniejnajprawdopodobniej rodzirodzi sięz długiemktórego nigdynigdy nienie możemoże spłacićniezależnie odod tegojak bardzobardzo sięsię starabo długdług tenten ciągleciągle rośnieczłowiek zawszezawsze zawdzięczazawdzięcza coścoś innymjeśli zignorujezignoruje tenten długpowoli zatruwazatruwa sobiesobie duszęjeśli zaczynazaczyna gogo spłacaćw rezultacierezultacie powodujepowoduje tylkotylko zwiększeniezwiększenie zadłużeniaco potrafipotrafi daćjest miarąmiarą jegojego człowieczeństwaczłowiek najprawdopodobniej rodzinajprawdopodobniej rodzi sięrodzi się zsię z długiemktórego nigdy nienigdy nie możenie może spłacićniezależnie od tegojak bardzo siębardzo się starabo dług tendług ten ciągleten ciągle rośnieczłowiek zawsze zawdzięczazawsze zawdzięcza cośzawdzięcza coś innymjeśli zignoruje tenzignoruje ten długpowoli zatruwa sobiezatruwa sobie duszęjeśli zaczyna gozaczyna go spłacaćw rezultacie powodujerezultacie powoduje tylkopowoduje tylko zwiększenietylko zwiększenie zadłużeniaco potrafi daćjest miarą jegomiarą jego człowieczeństwa

Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Patrząc z tunelu drzew ponad wąwozem na niebo z białymi obłokami sunącymi z wiatrem, kochałem ten kraj tak, że byłem szczęśliwy podobnie jak jest się szczęśliwym, gdy było się z kobietą, którą się kocha naprawdę, kiedy to człowiek jest pusty i czuje, jak to znów wzbiera i już jest, i nigdy nie można tego mieć w całości, a jednak można mieć to, co jest w danej chwili, i chce się jeszcze i jeszcze więcej mieć i być, i przeżyć, posiąść znowu na zawsze, na to długie, nagle kończące się zawsze; i czas się zatrzymuje, niekiedy w tak zupełnym bezruchu, że potem czekasz, aby usłyszeć, jak zacznie płynąć, a on rusza bardzo powoli. Ale wtedy nie jesteś sam, bo jeżeli naprawdę kochałeś szczęśliwie i nietragicznie, ona kocha cię zawsze; wszystko jedno, kogo pokocha i dokąd pójdzie, ciebie kocha bardziej. Więc jeśli kochałeś jakąś kobietę i jakiś kraj, to miałeś wielkie szczęście, i jeżeli potem umrzesz, to już jest nieważne.Każdy dług można spłacić człowiekowi czymkolwiek, lecz miłość - tylko miłością.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć to czego chcesz, najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz w siebie najprawdopodobniej, wcześniej czy później to osiągniesz.