Człowiek nic nie mu­si, wszys­tko może. Wszys­tko.Ale czy warto? 


człowiek-nic-nie mu­-wszys­tko-może-wszys­tkoale-czy-warto 
kapsel^^love^^człowieknicnie mu­siwszys­tkomożewszys­tkoaleczywarto człowiek nicnic nie mu­siwszys­tko możeczłowiek nic nie mu­si

Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy.Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.Jak byłem małym dziec­kiem, wszys­tko czułem, ale nic nie wie­działem. Te­raz wszys­tko wiem i nic nie czuję.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszys­tko może, są zdol­ni wszys­tko zro­bić, by go mieć.