Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia.


człowiek-nie żyje-wyłącznie-swoim-życiem-oso­bis­tym-ja­ko-jed­nos­tka-ale-świado­mie-lub-nieświado­mie-również-życiem-swo­jej
tomasz mannczłowieknie żyjewyłącznieswoimżyciemoso­bis­tymja­kojed­nos­tkaaleświado­mielubnieświado­mierównieżswo­jejepo­kii swo­jegopokoleniaczłowiek nie żyjenie żyje wyłączniewyłącznie swoimswoim życiemżyciem oso­bis­tymja­ko jed­nos­tkaświado­mie lublub nieświado­mierównież życiemżyciem swo­jejswo­jej epo­kiepo­ki i swo­jegoi swo­jego pokoleniaczłowiek nie żyje wyłącznienie żyje wyłącznie swoimwyłącznie swoim życiemswoim życiem oso­bis­tymświado­mie lub nieświado­mierównież życiem swo­jejżyciem swo­jej epo­kiswo­jej epo­ki i swo­jegoepo­ki i swo­jego pokolenia

Nieświado­mie zasnąłem; świado­mie przebudziłem. -MyArczi
nieświado­mie-zasnąłem-świado­mie-przebudziłem
Ludzie nig­dy nie zajmą się wyłącznie swoim życiem, wte­dy byłoby za łat­wo. Zajmą się Twoim, na­mie­szają w nim, a do­piero po­tem od­puszczą. / z mob­lo, 30.08.2012  -watchingmefall
ludzie-nig­dy-nie zajmą ę-wyłącznie-swoim-życiem-wte­dy-byłoby-za łat­wo-zajmą ę-twoim-na­mie­szają-w nim-a do­piero-po­tem
Jed­nos­tka twórcza, której sztu­ka przy­ciąga uwagę świata, płaci za suk­ces swo­jej pra­cy niedolą zarówno własną, jak i ukocha­nych osób. -Jerzy Kosiński
jed­nos­tka-twórcza-której sztu­ka-przy­ąga-uwagę-świata-płaci-za suk­-swo­jej-pra­cy-niedolą-zarówno-własną-jak i ukocha­nych
Życiem jed­nos­tki nie rządzi żad­ne sek­sual­ne przez­nacze­nie; na od­wrót, ero­tyzm jed­nos­tki wy­raża jej ogólną pos­tawę wo­bec istnienia. -Simone de Beauvoir
Życiem-jed­nos­tki-nie rządzi-żad­ne-sek­sual­ne-przez­nacze­nie-na od­wrót-ero­tyzm-jed­nos­tki-wy­raża-jej-ogólną-pos­tawę