Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia.


człowiek-nie żyje-wyłącznie-swoim-życiem-oso­bis­tym-ja­ko-jed­nos­tka-ale-świado­mie-lub-nieświado­mie-również-życiem-swo­jej
tomasz mannczłowieknie żyjewyłącznieswoimżyciemoso­bis­tymja­kojed­nos­tkaaleświado­mielubnieświado­mierównieżswo­jejepo­kii swo­jegopokoleniaczłowiek nie żyjenie żyje wyłączniewyłącznie swoimswoim życiemżyciem oso­bis­tymja­ko jed­nos­tkaświado­mie lublub nieświado­mierównież życiemżyciem swo­jejswo­jej epo­kiepo­ki i swo­jegoi swo­jego pokoleniaczłowiek nie żyje wyłącznienie żyje wyłącznie swoimwyłącznie swoim życiemswoim życiem oso­bis­tymświado­mie lub nieświado­mierównież życiem swo­jejżyciem swo­jej epo­kiswo­jej epo­ki i swo­jegoepo­ki i swo­jego pokolenia

Nieświado­mie zasnąłem; świado­mie przebudziłem.Ludzie nig­dy nie zajmą się wyłącznie swoim życiem, wte­dy byłoby za łat­wo. Zajmą się Twoim, na­mie­szają w nim, a do­piero po­tem od­puszczą. / z mob­lo, 30.08.2012 Może i jes­tem zbyt pew­ny siebie, aro­gan­cki i bez­czel­ny, ale przy­naj­mniej dzięki te­mu radzę so­bie z życiem i nie siedzę nad szklanką wódki ,by wzdychać ja­kie to ja mam wiel­kie nie­szczęście. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy lub nie­szczęśli­wa to tyl­ko i wyłącznie ze swo­jej wi­ny, bo da­jesz się piep#rzyć jak pi#da.Jed­nos­tka twórcza, której sztu­ka przy­ciąga uwagę świata, płaci za suk­ces swo­jej pra­cy niedolą zarówno własną, jak i ukocha­nych osób.Życiem jed­nos­tki nie rządzi żad­ne sek­sual­ne przez­nacze­nie; na od­wrót, ero­tyzm jed­nos­tki wy­raża jej ogólną pos­tawę wo­bec istnienia.Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło