Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić.


człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
katarzyna grocholaczłowieknie jest dos­ko­nałypo­pełniabłędyte błędygo nie dys­kwa­lifi­kująprze­cieżczłowiekmoże siępomylićczłowiek nie jest dos­ko­nałypo­pełnia błędyte błędy go nie dys­kwa­lifi­kująprze­cież człowiekczłowiek może sięmoże się pomylićprze­cież człowiek może sięczłowiek może się pomylićprze­cież człowiek może się pomylić

Dusza po­pełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany.Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć.Dziec­ko to człowiek dos­ko­nały, dopóki do­rośli nie położą na nim swoich łap.Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy.