Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić.


człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
katarzyna grocholaczłowieknie jest dos­ko­nałypo­pełniabłędyte błędygo nie dys­kwa­lifi­kująprze­cieżczłowiekmoże siępomylićczłowiek nie jest dos­ko­nałypo­pełnia błędyte błędy go nie dys­kwa­lifi­kująprze­cież człowiekczłowiek może sięmoże się pomylićprze­cież człowiek może sięczłowiek może się pomylićprze­cież człowiek może się pomylić

każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Dusza po­pełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany. -Isokrates
dusza-po­pełnia-błędy-gdy-umysł-jest zdemoralizowany
Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć. -James Joyce
człowiek-genialny-nie-popełnia-żadnych-omyłek-jego-błędy-są-dobrowolne-i-stają-ę-wrotami-odkryć
Dziec­ko to człowiek dos­ko­nały, dopóki do­rośli nie położą na nim swoich łap. -John Irving
dziec­ko-to człowiek-­ko­nały-dopóki-do­rośli-nie położą-na nim-swoich-łap
Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy. -Tom Phipps
ekspert-to-człowiek-który-popełnia-tylko-poważne-błędy