Człowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowieka, może mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu, jeżeli ją posiada.


człowiek-nie może-nicze­go-nau­czyć-dru­giego-człowieka-może-mu tyl­ko-do­pomóc-w wyszu­kiwa­niu-praw­dy-we włas­nym-ser­cu-żeli
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)człowieknie możenicze­gonau­czyćdru­giegoczłowiekamożemu tyl­kodo­pomócw wyszu­kiwa­niupraw­dywe włas­nymser­cujeżeliją posiadaczłowiek nie możenie może nicze­gonicze­go nau­czyćnau­czyć dru­giegodru­giego człowiekamoże mu tyl­komu tyl­ko do­pomócdo­pomóc w wyszu­kiwa­niuw wyszu­kiwa­niu praw­dypraw­dy we włas­nymwe włas­nym ser­cujeżeli ją posiadaczłowiek nie może nicze­gonie może nicze­go nau­czyćnicze­go nau­czyć dru­giegonau­czyć dru­giego człowiekamoże mu tyl­ko do­pomócmu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niudo­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dyw wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nympraw­dy we włas­nym ser­cuczłowiek nie może nicze­go nau­czyćnie może nicze­go nau­czyć dru­giegonicze­go nau­czyć dru­giego człowiekamoże mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niumu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dydo­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nymw wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cuczłowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giegonie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowiekamoże mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dymu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nymdo­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu

Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie.Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży ci na szczęściu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed ja­kimi bo­les­ny­mi wy­bora­mi stajesz.~`Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży Ci na szczęsciu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed jak bo­les­ny­mi wy­bora­mi sta­jesz.` N.S.Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją.Słowa to tyl­ko 30% jeżeli chodzi o prze­kaz in­formac­ji, jeżeli jes­teś dob­rym mówcą to ges­ty­kulac­ja może wy­nosić 70%, na­tomiast jeżeli chodzi o ser­ce i wnętrze człowieka, to są tyl­ko dwie op­cje: jest al­bo 0 al­bo 100%, przedział obus­tron­nie domknięty...