człowiek nie wielbłąd na­pić się musi te­go prag­nienia wo­da nie zdusi 


człowiek-nie wielbłąd-na­pić ę-musi-te­go-prag­nienia-wo­da-nie zdusi 
poeta wyklętyczłowieknie wielbłądna­pić sięmusite­goprag­nieniawo­danie zdusi człowiek nie wielbłądnie wielbłąd na­pić sięna­pić się musimusi te­gote­go prag­nieniaprag­nienia wo­dawo­da nie zdusi człowiek nie wielbłąd na­pić sięnie wielbłąd na­pić się musina­pić się musi te­gomusi te­go prag­nieniate­go prag­nienia wo­daprag­nienia wo­da nie zdusi człowiek nie wielbłąd na­pić się musinie wielbłąd na­pić się musi te­gona­pić się musi te­go prag­nieniamusi te­go prag­nienia wo­date­go prag­nienia wo­da nie zdusi człowiek nie wielbłąd na­pić się musi te­gonie wielbłąd na­pić się musi te­go prag­nieniana­pić się musi te­go prag­nienia wo­damusi te­go prag­nienia wo­da nie zdusi 

Róźni­ca między wielbłądem i człowiekiem - wielbłąd może pra­cować przez tydzień nie pijąc; człowiek może przez tydzień pić nie pracując.Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał.Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Niena­wiść zaśle­pia, gniew ogłusza, a ten, kto prag­nie zas­po­koić żądzę zem­sty, może przy­pad­kiem na­pić się goryczy.Wyczekiwane prag­nienia spełniają się. Niespodziewanie. Krys­ty­na Sz. 22.05.2015r. insp.