Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.


człowiek-nie-może-żyć-bez-miłoś-człowiek-pozostaje-dla-siebie-istotą-niezrozumiałą-jego-życie-jest-pozbawione-sensu-śli-nie-objawi-mu-ę
jan paweł iiczłowiekniemożeżyćbezmiłościpozostajedlasiebieistotąniezrozumiałąjegożyciejestpozbawionesensujeśliobjawimusięmiłośćspotkamiłościąjejdotknieuczynijakiśsposóbswojąznajdzieniejżywegouczestnictwaczłowiek nienie możemoże żyćżyć bezbez miłościczłowiek pozostajepozostaje dladla siebiesiebie istotąistotą niezrozumiałąjego życieżycie jestjest pozbawionepozbawione sensujeśli nienie objawiobjawi mumu sięsię miłośćjeśli nienie spotkaspotka sięz miłościąjeśli jejjej nienie dotkniedotknie ii nienie uczyniuczyni ww jakiśjakiś sposóbsposób swojąjeśli nienie znajdzieznajdzie ww niejniej żywegożywego uczestnictwaczłowiek nie możenie może żyćmoże żyć bezżyć bez miłościczłowiek pozostaje dlapozostaje dla siebiedla siebie istotąsiebie istotą niezrozumiałąjego życie jestżycie jest pozbawionejest pozbawione sensujeśli nie objawinie objawi muobjawi mu sięmu się miłośćjeśli nie spotkanie spotka sięspotka się zsię z miłościąjeśli jej niejej nie dotknienie dotknie idotknie i niei nie uczyninie uczyni wuczyni w jakiśw jakiś sposóbjakiś sposób swojąjeśli nie znajdzienie znajdzie wznajdzie w niejw niej żywegoniej żywego uczestnictwa

Rodzimy się dla miłości. Jeśli nie spełniliśmy jej, męczymy się na ziemi. Jeśli nie spełniliśmy jej, będziemy ukarani na tamtym świecie.Pier­wsze: nie myśl! Dru­gie: jeśli myślisz, nie mów! Trze­cie: jeśli mówisz, nie pisz! Czwar­te: jeśli piszesz, nie podpisuj! Piąte: jeśli pod­pi­sujesz, nie dziw się.Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest? Po co żyć, jeśli i tak umrzemy, po co mieć, jeśli nicze­go nie za­bie­rze­my na drugą stronę, po co wie­dzieć, jeśli i tak zapomnimy... Po to aby mieć miłe wspom­nienia i swoją dumę Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.