Człowiek nie może żyć bez nieustannej ufności w coś niezniszczalnego.


człowiek-nie-może-żyć-bez-nieustannej-ufnoś-w-coś-niezniszczalnego
franz kafkaczłowiekniemożeżyćbeznieustannejufnościcośniezniszczalnegoczłowiek nienie możemoże żyćżyć bezbez nieustannejnieustannej ufnościufności ww coścoś niezniszczalnegoczłowiek nie możenie może żyćmoże żyć bezżyć bez nieustannejbez nieustannej ufnościnieustannej ufności wufności w cośw coś niezniszczalnegoczłowiek nie może żyćnie może żyć bezmoże żyć bez nieustannejżyć bez nieustannej ufnościbez nieustannej ufności wnieustannej ufności w cośufności w coś niezniszczalnegoczłowiek nie może żyć beznie może żyć bez nieustannejmoże żyć bez nieustannej ufnościżyć bez nieustannej ufności wbez nieustannej ufności w cośnieustannej ufności w coś niezniszczalnego

człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Żywy może obejść się bez butów, a umarły nie może żyć bez trumny. -Aleksander Puszkin
Żywy-może-obejść-ę-bez-butów-a-umarły-nie-może-żyć-bez-trumny
Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tyl­ko w pos­ta­wie kon­kret­nej, ale też nie może żyć wyłącznie w pos­ta­wie abstrakcyjnej. -Antoni Kępiński
człowiek-nie może-żyć-jak zwierzę-tyl­ko-w pos­­wie-kon­kret­nej-ale-też-nie może-żyć-wyłącznie-w pos­­wie-abstrakcyjnej
Człowiek jeśli zamierza żyć bez życia i kochać bez miłości, jest szaleńcem. -Michel Quoist
człowiek-śli-zamierza-żyć-bez-życia-i-kochać-bez-miłoś-jest-szaleńcem