Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.


człowiek-nie-rozwinie-w-peł-swojego-człowieczeństwa-i-swej-osobowoś-śli-będzie-tylko-myśł-dobrze-i-pragnął-dobrze-a-nie-będzie-czynił
stefan wyszyński kardczłowieknierozwiniepełniswojegoczłowieczeństwaswejosobowościjeślibędzietylkomyślałdobrzepragnąłdobrzeczyniłdobrzeczłowiek nienie rozwinierozwinie ww pełnipełni swojegoswojego człowieczeństwaczłowieczeństwa ii swejswej osobowościjeśli będziebędzie tylkotylko myślałmyślał dobrzedobrze ii pragnąłpragnął dobrzenie będziebędzie czyniłczynił dobrzeczłowiek nie rozwinienie rozwinie wrozwinie w pełniw pełni swojegopełni swojego człowieczeństwaswojego człowieczeństwa iczłowieczeństwa i sweji swej osobowościjeśli będzie tylkobędzie tylko myślałtylko myślał dobrzemyślał dobrze idobrze i pragnąłi pragnął dobrzea nie będzienie będzie czyniłbędzie czynił dobrze

Jeżeli nie możesz sprawić by działało dobrze - spraw chociaż by dobrze wyglądało.Usuńcie ludzi, a wszystko będzie dobrze.Żyję myślą że wszys­tko będzie dobrze.Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać.Rzecz dobrze wykonana jest lepsza od dobrze powiedzianej.Może myślisz, Że zaw­sze jest tak, jak myślisz... Po­myśl nad tym, Bo to wprost nie do pomyślenia... Żebyś zaw­sze myślał, Że myślisz dobrze! Dob­rze nad tym pomyśl... Dobrze? To dob­rze zrobi Two­jemu myśleniu.