Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać, ale lubi w ogóle za coś umierać. I to jest na razie najlepsze.


człowiek-nie-wytworzył-sobie-jeszcze-ideału-za-który-by-było-warto-umierać-ale-lubi-w-ogó-za-coś-umierać-i-to-jest-na-razie-najlepsze
karol irzykowskiczłowiekniewytworzyłsobiejeszczeideałuzaktórybybyłowartoumieraćalelubiogólecośumieraćtojestnarazienajlepszeczłowiek nienie wytworzyłwytworzył sobiesobie jeszczejeszcze ideałuza któryktóry byby byłobyło wartowarto umieraćale lubilubi ww ogóleogóle zaza coścoś umieraćjest nana razierazie najlepszeczłowiek nie wytworzyłnie wytworzył sobiewytworzył sobie jeszczesobie jeszcze ideałuza który byktóry by byłoby było wartobyło warto umieraćale lubi wlubi w ogólew ogóle zaogóle za cośza coś umieraći to jestjest na raziena razie najlepszeczłowiek nie wytworzył sobienie wytworzył sobie jeszczewytworzył sobie jeszcze ideałuza który by byłoktóry by było wartoby było warto umieraćale lubi w ogólelubi w ogóle zaw ogóle za cośogóle za coś umieraći to jest najest na razie najlepszeczłowiek nie wytworzył sobie jeszczenie wytworzył sobie jeszcze ideałuza który by było wartoktóry by było warto umieraćale lubi w ogóle zalubi w ogóle za cośw ogóle za coś umieraći to jest na razie

Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.A kiedy będę umierać, sko­ro umierać mam, ty nie bądź przy tym i nie radź: już ja pot­ra­fię sam.Jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Można więc spytać, czy w ogóle warto je zadawać? Odpowiadam, że człowiek, który uważa życie swoje i innych istot ludzkich za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje na życie.Ci ludzie, którzy nie mają odwagi umierać za swoje przekonania, mają odwagę umierać za przekonania innych.Człowiek, który nikogo nie lubi, szczęśliwszy jest niż ten, którego nikt nie lubi.Co zba­wienie nam, czy piekło! By­le życie nie uciekło! Jeszcze będzie czas umierać! Żyj­my tu i teraz!