Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze!


człowiek-niech-będzie-człowiekiem-niech-tworzy-swój-stan-wedle-tego-co-uważa-za-najlepsze
johann gottfried herderczłowiekniechbędzieczłowiekiemniechtworzyswójstanwedletegocouważazanajlepszeczłowiek niechniech będziebędzie człowiekiemniech tworzytworzy swójswój stanstan wedlewedle tegoco uważauważa zaza najlepszeczłowiek niech będzieniech będzie człowiekiemniech tworzy swójtworzy swój stanswój stan wedlestan wedle tegoco uważa zauważa za najlepszeczłowiek niech będzie człowiekiemniech tworzy swój stantworzy swój stan wedleswój stan wedle tegoco uważa za najlepszeniech tworzy swój stan wedletworzy swój stan wedle tego

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Niech się człowiek ćwiczy w przyzwyczajeniu swego umysłu do Boga, niech to czyni we właściwy sposób i z całym zaangażowaniem, a wówczas w jego wnętrzu będzie nieustannie rosło Boskie.Niech się człowiek ćwiczy w przyz­wycza­jeniu swe­go umysłu do Bo­ga, niech to czy­ni we właści­wy sposób i z całym zaan­gażowa­niem, a wówczas w je­go wnętrzu będzie nieus­tannie rosło Boskie.Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą Niech będzie błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia powstrzymuje się od ubrania tego faktu w słowa.Niech są tacy, jacy są, albo niech ich nie będzie wcale.