Człowiek niedbały jako kołnierz długi, Co darmo wisi na grzbiecie u sługi.


człowiek-niedbały-jako-kołnierz-długi-co-darmo-wisi-na-grzbiecie-u-sługi
mikołaj rejczłowiekniedbałyjakokołnierzdługicodarmowisinagrzbieciesługiczłowiek niedbałyniedbały jakojako kołnierzkołnierz długico darmodarmo wisiwisi nana grzbieciegrzbiecie uu sługiczłowiek niedbały jakoniedbały jako kołnierzjako kołnierz długico darmo wisidarmo wisi nawisi na grzbieciena grzbiecie ugrzbiecie u sługiczłowiek niedbały jako kołnierzniedbały jako kołnierz długico darmo wisi nadarmo wisi na grzbieciewisi na grzbiecie una grzbiecie u sługiczłowiek niedbały jako kołnierz długico darmo wisi na grzbieciedarmo wisi na grzbiecie uwisi na grzbiecie u sługi

Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim ludziom na świecie.Przy­jaciel: człowiek, który nie sprze­daje się za darmo.Za darmo nie dostaniesz nic ładnego zachód słońca jest za darmo a więc nie jest pięknyIdź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój.