Człowiek niedojrzały pragnie umrzeć chwalebnie za sprawę, podczas gdy dojrzały woli dla niej żyć w sposób godny.


człowiek-niedojrzały-pragnie-umrzeć-chwalebnie-za-sprawę-podczas-gdy-dojrzały-woli-dla-niej-żyć-w-sposób-godny
william stekelczłowiekniedojrzałypragnieumrzećchwalebniezasprawępodczasgdydojrzaływolidlaniejżyćsposóbgodnyczłowiek niedojrzałyniedojrzały pragniepragnie umrzećumrzeć chwalebniechwalebnie zaza sprawępodczas gdygdy dojrzałydojrzały woliwoli dladla niejniej żyćw sposóbsposób godnyczłowiek niedojrzały pragnieniedojrzały pragnie umrzećpragnie umrzeć chwalebnieumrzeć chwalebnie zachwalebnie za sprawępodczas gdy dojrzałygdy dojrzały wolidojrzały woli dlawoli dla niejdla niej żyćniej żyć wżyć w sposóbw sposób godnyczłowiek niedojrzały pragnie umrzećniedojrzały pragnie umrzeć chwalebniepragnie umrzeć chwalebnie zaumrzeć chwalebnie za sprawępodczas gdy dojrzały woligdy dojrzały woli dladojrzały woli dla niejwoli dla niej żyćdla niej żyć wniej żyć w sposóbżyć w sposób godnyczłowiek niedojrzały pragnie umrzeć chwalebnieniedojrzały pragnie umrzeć chwalebnie zapragnie umrzeć chwalebnie za sprawępodczas gdy dojrzały woli dlagdy dojrzały woli dla niejdojrzały woli dla niej żyćwoli dla niej żyć wdla niej żyć w sposóbniej żyć w sposób godny

Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć.Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć.Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć.Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem.Dla człowieka niedoj­rzałego zna­mien­ne jest, że prag­nie on wzniośle um­rzeć za jakąś sprawę; dla doj­rzałego na­tomiast - że prag­nie skrom­nie dla niej żyć.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.