Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.


człowiek-nigdy-nie-ogląda-ę-na-to-co-zrobione-ale-na-to-patrzy-co-przed-sobą-do-zrobienia
maria skłodowska - curieczłowieknigdynieoglądasięnatocozrobionealetopatrzyprzedsobądozrobieniaczłowiek nigdynigdy nienie oglądaogląda sięsię naco zrobioneale naco mama przedprzed sobąsobą dodo zrobieniaczłowiek nigdy nienigdy nie oglądanie ogląda sięogląda się nana to patrzyco ma przedma przed sobąprzed sobą dosobą do zrobieniaczłowiek nigdy nie oglądanigdy nie ogląda sięnie ogląda się naale na to patrzyco ma przed sobąma przed sobą doprzed sobą do zrobieniaczłowiek nigdy nie ogląda sięnigdy nie ogląda się naco ma przed sobą doma przed sobą do zrobienia

Nigdy nie stosuję się do godzin; godziny są zrobione dla człowieka, a nie człowiek dla godzin.Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.Zły człowiek nie chce mieć praw­dy Ewan­ge­lii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te praw­dy przed tobą, to cię pro­wadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.