Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić.


człowiek-osiągnął-suk­-żeli-wsta­-ra­no-i kładzie ę-spać-w no­cy-a po­między-tym-ro­bi-to-co chce-robić
robert allen zimmerman (bob dylan)człowiekosiągnąłsuk­cesjeżeliwsta­jera­noi kładzie sięspaćw no­cya po­międzytymro­bitoco chcerobićczłowiek osiągnąłosiągnął suk­cesjeżeli wsta­jewsta­je ra­nora­no i kładzie sięi kładzie się spaćspać w no­cya po­między tymtym ro­bico chce robićczłowiek osiągnął suk­cesjeżeli wsta­je ra­nowsta­je ra­no i kładzie sięra­no i kładzie się spaći kładzie się spać w no­cya po­między tym ro­bijeżeli wsta­je ra­no i kładzie sięwsta­je ra­no i kładzie się spaćra­no i kładzie się spać w no­cyjeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spaćwsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy

Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze. -Marcel Achard
ludzie-wierzą-że aby od­nieść-suk­-trze­ba-wsta­wać-wcześnie-otóż nie - trze­ba-wsta­wać-w dob­rym-humorze
Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia. -Soren Aabye Kierkegaard
człowiek-zawsze-czuje-ę-czymś-więcej-ż-tym-co-osiągnął-więc-cokolwiek-by-osiągnął-w-niczym-nie-może-znaleźć-ukojenia-zadowolenia
Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-od­nieść-suk­-w świecie-przestępczym-trze­ba-mieć-re­putację-uczci­wego-człowieka