Człowiek pełny musi znać zarówno ostrość logiki, jak ostrość koszmaru.


człowiek-pełny-musi-znać-zarówno-ostrość-logiki-jak-ostrość-koszmaru
anna pogonowskaczłowiekpełnymusiznaćzarównoostrośćlogikijakkoszmaruczłowiek pełnypełny musimusi znaćznać zarównozarówno ostrośćostrość logikijak ostrośćostrość koszmaruczłowiek pełny musipełny musi znaćmusi znać zarównoznać zarówno ostrośćzarówno ostrość logikijak ostrość koszmaruczłowiek pełny musi znaćpełny musi znać zarównomusi znać zarówno ostrośćznać zarówno ostrość logikiczłowiek pełny musi znać zarównopełny musi znać zarówno ostrośćmusi znać zarówno ostrość logiki

Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem.Aby medycyna doprowadzała do zdrowia, musi znać chorobę, muzyka, aby doprowadzała do harmonii, musi znać fałsze.Nigdy człowiek sam siebie tak znać nie potrafi, jak zna nas przyjaźń prawdziwa.Człowiek musi mieszkać jak człowiek, żeby być człowiekiem.Mam to szczęście, że jestem nieszczęśliwy: tak niekiedy może powiedzieć zarówno naród, jak pojedynczy człowiek.Zarówno najpiękniejsze, jak i najstraszniejsze skłonności ludzkie nie są składnikami utrwalonej biologicznie natury ludzkiej, ale wynikiem tego społecznego procesu, który tworzy człowiek.