Człowiek po­winien po­dej­mo­wać działania nie po to, żeby być od in­ne­go lep­szy – lecz ze względu na poczu­cie sen­sowności po­dej­mo­wanych czynów. Mo­tyw de­cydu­je o war­tości te­go, co dokonujemy.


człowiek-po­winien-po­dej­mo­wać-działania-nie po to-żeby-być-od in­ne­go-lep­szy- lecz-ze wzglę-na poczu­cie-sen­sownoś
maria szyszkowskaczłowiekpo­winienpo­dej­mo­waćdziałanianie po tożebybyćod in­ne­golep­szy– leczze względuna poczu­ciesen­sownościpo­dej­mo­wanychczynówmo­tyw de­cydu­jeo war­tościte­goco dokonujemyczłowiek po­winienpo­winien po­dej­mo­waćpo­dej­mo­wać działaniadziałania nie po tożeby byćbyć od in­ne­good in­ne­go lep­szylep­szy – lecz– lecz ze względuze względu na poczu­ciena poczu­cie sen­sownościsen­sowności po­dej­mo­wanychpo­dej­mo­wanych czynówmo­tyw de­cydu­je o war­tościo war­tości te­goczłowiek po­winien po­dej­mo­waćpo­winien po­dej­mo­wać działaniapo­dej­mo­wać działania nie po tożeby być od in­ne­gobyć od in­ne­go lep­szyod in­ne­go lep­szy – leczlep­szy – lecz ze względu– lecz ze względu na poczu­cieze względu na poczu­cie sen­sownościna poczu­cie sen­sowności po­dej­mo­wanychsen­sowności po­dej­mo­wanych czynówmo­tyw de­cydu­je o war­tości te­go

`Na­leży zaw­sze po­siadać poczu­cie włas­nej war­tości ! ..Bez względu na wszys­tkich i wszystko. -bluecaffe
`na­ży-zaw­sze-po­siadać-poczu­cie-włas­nej-war­toś-bez-wzglę-na wszys­tkich-i wszystko
nie-bo­ ę-strachu-przed-śmier­ą-lecz-gdy-ona-na­dej­dzie-wte­dy-go poczu­-~pa­weł-rychlica 
nie-war­to ę-złość-kiedy-ja­kiś-idiota-na­m-do­kucza-w końcu-na­dej­dzie-tak-zwa­ny-od­wet-i sam-na włas­nej-skórze-poczu­