Człowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka. To, czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam. W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga.


człowiek-posiada-to-tylko-czego-ę-wyrzeka-to-czego-ę-nie-wyrzekamy-wymyka-ę-nam-w-tym-sensie-niczego-absolutnie-nie-można-posiadać-śli-ę-nie
simone weilczłowiekposiadatotylkoczegosięwyrzekatoniewyrzekamywymykanamtymsensieniczegoabsolutniemożnaposiadaćjeśliprzeszłowpierwprzezbogaczłowiek posiadaczego sięsię wyrzekaczego sięsię nienie wyrzekamywymyka sięsię namw tymtym sensiesensie niczegoniczego absolutnieabsolutnie nienie możnamożna posiadaćjeśli sięsię nienie przeszłoprzeszło wpierwwpierw przezprzez bogaposiada to tylkoczego się wyrzekaczego się niesię nie wyrzekamywymyka się namw tym sensietym sensie niczegosensie niczego absolutnieniczego absolutnie nieabsolutnie nie możnanie można posiadaćjeśli się niesię nie przeszłonie przeszło wpierwprzeszło wpierw przezwpierw przez boga

Skoro się coś posiada, trzeba sobie tym wynagradzać wszystko, czego się nie posiada.Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to, co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego, z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimyKluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy.Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia.