Człowiek pot­ra­fi każde nie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejś winie.


człowiek-pot­ra­fi-każde-nie­szczęście-swo­-przy­pisać-czy­jejś-winie
fryderyk chrystian hebbelczłowiekpot­ra­fikażdenie­szczęścieswo­jeprzy­pisaćczy­jejświnieczłowiek pot­ra­fipot­ra­fi każdekażde nie­szczęścienie­szczęście swo­jeswo­je przy­pisaćprzy­pisać czy­jejśczy­jejś winieczłowiek pot­ra­fi każdepot­ra­fi każde nie­szczęściekażde nie­szczęście swo­jenie­szczęście swo­je przy­pisaćswo­je przy­pisać czy­jejśprzy­pisać czy­jejś winieczłowiek pot­ra­fi każde nie­szczęściepot­ra­fi każde nie­szczęście swo­jekażde nie­szczęście swo­je przy­pisaćnie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejśswo­je przy­pisać czy­jejś winieczłowiek pot­ra­fi każde nie­szczęście swo­jepot­ra­fi każde nie­szczęście swo­je przy­pisaćkażde nie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejśnie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejś winie

Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane. -AnDree
szczęście-jest war­tośą-na którą-zasługu­-każdy-człowiek-bez-wzglę-na to czy-jest dob­ry-czy-zły-jed­nakże nie każde­mu
Przy białym winie myśli się o głupstwach; przy czerwonym winie mówi się głupstwa; przy szampanie robi się głupstwa. -Henri Vidal
przy-białym-winie-myśli-ę-o-głupstwach-przy-czerwonym-winie-mówi-ę-głupstwa-przy-szampanie-robi-ę-głupstwa
Codzien­nie jes­teśmy świad­ka­mi kruchości czy­jejś egzystencji... -daru
codzien­nie-jes­teśmy-świad­ka­mi-kruchoś-czy­jejś-egzystencji
Kon­sultac­ja - uzys­ka­nie czy­jejś zgo­dy dla daw­no już podjętej decyzji. -Ambrose Bierce
kon­sultac­ja- uzys­ka­nie-czy­jejś-zgo­dy-dla-daw­no-już-podjętej-decyzji