Człowiek pot­ra­fi każde nie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejś winie.


człowiek-pot­ra­fi-każde-nie­szczęście-swo­-przy­pisać-czy­jejś-winie
fryderyk chrystian hebbelczłowiekpot­ra­fikażdenie­szczęścieswo­jeprzy­pisaćczy­jejświnieczłowiek pot­ra­fipot­ra­fi każdekażde nie­szczęścienie­szczęście swo­jeswo­je przy­pisaćprzy­pisać czy­jejśczy­jejś winieczłowiek pot­ra­fi każdepot­ra­fi każde nie­szczęściekażde nie­szczęście swo­jenie­szczęście swo­je przy­pisaćswo­je przy­pisać czy­jejśprzy­pisać czy­jejś winieczłowiek pot­ra­fi każde nie­szczęściepot­ra­fi każde nie­szczęście swo­jekażde nie­szczęście swo­je przy­pisaćnie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejśswo­je przy­pisać czy­jejś winieczłowiek pot­ra­fi każde nie­szczęście swo­jepot­ra­fi każde nie­szczęście swo­je przy­pisaćkażde nie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejśnie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejś winie

Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane.Przy białym winie myśli się o głupstwach; przy czerwonym winie mówi się głupstwa; przy szampanie robi się głupstwa.Gdy człowiek raz zraniony, Próbu­je po­now­nie dot­knąć miłości, Drży na sku­tek do­tyku czy­jejś czułości. Życie jest jed­no i nie można go marnować, Więc strach i trwogę na­leży za siebie schować.To co spra­wia mi naj­wiecej przy­jem­nosci w wys­te­powa­niu to da­wanie ludziom ra­dos­ci. Zwyk­le wy­wola­nie us­mie­chu na czy­jejs twarzy znaczy dla mnie wiecej niz wszys­tko inne.Codzien­nie jes­teśmy świad­ka­mi kruchości czy­jejś egzystencji...Kon­sultac­ja - uzys­ka­nie czy­jejś zgo­dy dla daw­no już podjętej decyzji.