Człowiek pot­ra­fi wyrządzić og­romną krzywdę człowiek wyrządza krzywdę ta­ki ktoś jest Potworem.


człowiek-pot­ra­fi-wyrządzić-og­romną-krzywdę-człowiek-wyrządza-krzywdę-­ki-ktoś-jest potworem
rachel1995człowiekpot­ra­fiwyrządzićog­romnąkrzywdęczłowiekwyrządzata­kiktośjest potworemczłowiek pot­ra­fipot­ra­fi wyrządzićwyrządzić og­romnąog­romną krzywdękrzywdę człowiekczłowiek wyrządzawyrządza krzywdękrzywdę ta­kita­ki ktośktoś jest potworemczłowiek pot­ra­fi wyrządzićpot­ra­fi wyrządzić og­romnąwyrządzić og­romną krzywdęog­romną krzywdę człowiekkrzywdę człowiek wyrządzaczłowiek wyrządza krzywdęwyrządza krzywdę ta­kikrzywdę ta­ki ktośta­ki ktoś jest potworemczłowiek pot­ra­fi wyrządzić og­romnąpot­ra­fi wyrządzić og­romną krzywdęwyrządzić og­romną krzywdę człowiekog­romną krzywdę człowiek wyrządzakrzywdę człowiek wyrządza krzywdęczłowiek wyrządza krzywdę ta­kiwyrządza krzywdę ta­ki ktośkrzywdę ta­ki ktoś jest potworemczłowiek pot­ra­fi wyrządzić og­romną krzywdępot­ra­fi wyrządzić og­romną krzywdę człowiekwyrządzić og­romną krzywdę człowiek wyrządzaog­romną krzywdę człowiek wyrządza krzywdękrzywdę człowiek wyrządza krzywdę ta­kiczłowiek wyrządza krzywdę ta­ki ktośwyrządza krzywdę ta­ki ktoś jest potworem

Sa­mozachwyt może wyrządzić krzywdę- ''krótkowzroczność''. Cris 26.06.2016r.Małe dzieci są ta­kie bez­bron­ne, są nieświadome, cieszą je rzeczy małe i często bez ni­by większe­go znaczenia... Dziec­ko ma wyob­raźnię i pod­da­je się jej, A może tu tkwi sedno... może nie wol­no zat­ra­cić w swo­jej duszy dziecka, może war­to na zaw­sze po­zos­tac nim. Do­rośli ro­bią krzywdę in­nym świadomie, kiedy dziec­ko je­dynie nieświado­mie jest w sta­nie zro­bić krzywdę tyl­ko sobie. K. Ch.Największe zło to tolerować krzywdę.Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie ku­pując ko­ta w worku wyrządzisz krzywdę rozczarowanemu kotu z del­ty Dunaju  Największą krzywdę wyrządzamy temu, kim zajmujemy się bez reszty.