Człowiek przerzu­ci pół bib­liote­ki, by na­pisać jedną książkę.


człowiek-przerzu­-pół-bib­liote­ki-by na­pisać-jedną-książkę
paul samuel leon johnsonczłowiekprzerzu­cipółbib­liote­kiby na­pisaćjednąksiążkęczłowiek przerzu­ciprzerzu­ci półpół bib­liote­kiby na­pisać jednąjedną książkęczłowiek przerzu­ci półprzerzu­ci pół bib­liote­kiby na­pisać jedną książkęczłowiek przerzu­ci pół bib­liote­ki

Życie każdego z nas jest materiałem przynajmniej na jedną książkę. Na dramat, na komedię lub na książkę kucharską.Sa­mo po­siada­nie bib­liote­ki nie czy­ni człowieka uczonym.Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych.Łat­wiej niektórym książkę na­pisać, niż dru­gim ją przeczytać.Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi.jes­tem książką mo­jego życia w bib­liote­ce świata większość ludzi nie lu­bi czytać oglądają tyl­ko moją okładkę niektórzy czy­tają wstęp nie mając cierpliwości aby zaj­rzeć do środka wielu opiera się na oce­nie krytyków za­miast wy­robić so­bie włas­ne zdanie są jed­nak tacy którzy czytając poz­nają nas lepiej z ty­mi war­to się przyjaźnić *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki