... człowiek przywiązuje się do rzeczy, którymi jest ustawicznie zajęty...


człowiek-przywiązuje-ę-do-rzeczy-którymi-jest-ustawicznie-zajęty
montesquieuczłowiekprzywiązujesiędorzeczyktórymijestustawiczniezajętyczłowiekczłowiek przywiązujeprzywiązuje sięsię dodo rzeczyktórymi jestjest ustawicznieustawicznie zajętyczłowiek przywiązujeczłowiek przywiązuje sięprzywiązuje się dosię do rzeczyktórymi jest ustawiczniejest ustawicznie zajętyczłowiek przywiązuje sięczłowiek przywiązuje się doprzywiązuje się do rzeczyktórymi jest ustawicznie zajętyczłowiek przywiązuje się doczłowiek przywiązuje się do rzeczy

Jeżeli nie jes­teś zajęty możli­wością od­rodze­nia, jes­teś zajęty śmiercią.Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.Nadzieja nie przywiązuje się do teraźniejszości, wybiega naprzód, by dotrzeć do celu.Człowiek Trzeba tylko umieć powiedzieć sobie, że wiele rzeczy nie musi się mieć. I niech to nie będzie wyrzeczenie, ani rezygnacja, tylko akt woli, uwalniający nas od hegemonii przedmiotów, którymi obarczyła nas cywilizacja.