człowiek-ro­zum­ny-nie uczes­tniczy-w złośli­wych-dys­kusjach-człowiek ro­zum­ny-czy­nem- słowem-i do­tykiem-dąży
rychcikczłowiekro­zum­nynie uczes­tniczyw złośli­wychdys­kusjachczłowiek ro­zum­nyczy­nem słowemi do­tykiemdążydo zro­zumieniaczy są tu ja­cyśludziero­zum­ni~pa­wełrychlica człowiek ro­zum­nyro­zum­ny nie uczes­tniczynie uczes­tniczy w złośli­wychw złośli­wych dys­kusjachczłowiek ro­zum­ny czy­nem słowem i do­tykiemi do­tykiem dążydąży do zro­zumieniaczy są tu ja­cyś ludzieczłowiek ro­zum­ny nie uczes­tniczyro­zum­ny nie uczes­tniczy w złośli­wychnie uczes­tniczy w złośli­wych dys­kusjach słowem i do­tykiem dążyi do­tykiem dąży do zro­zumienia

Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać  -Natala ;)
ser­-weź ę-w garść-i po­kochaj-ko­goś-a-ty ro­zum-zro­zum-że nie tak-łat­wo-ko­goś-pokochać 
Co mi dał ro­zum? Wiedzę, jak bar­dzo ro­zum jest bezsilny. -Ryūnosuke Akutagawa
co mi dał-ro­zum-wiedzę-jak bar­dzo-ro­zum-jest bezsilny
Człowiek ro­zum­ny, może być z siebie dumny. -Bujak Bogusław
człowiek-ro­zum­ny-może-być-z siebie-dumny
Ro­zum jest pa­nem wszys­tkiego i królem. -Wergiliusz
ro­zum-jest pa­nem-wszys­tkiego-i królem