Człowiek rośnie w grze o wiel­kie cele.


człowiek-rośnie-w grze-o wiel­kie-cele
friedrich von schillerczłowiekrośniew grzeo wiel­kieceleczłowiek rośnierośnie w grzew grze o wiel­kieo wiel­kie celeczłowiek rośnie w grzerośnie w grze o wiel­kiew grze o wiel­kie celeczłowiek rośnie w grze o wiel­kierośnie w grze o wiel­kie celeczłowiek rośnie w grze o wiel­kie cele

Człowiek, jak każda is­to­ta na Ziemi, ma pra­wo do wal­ki o przetrwanie. Ale ja­ko je­dyna is­to­ta ro­bi przy tym ta­kie za­mie­sza­nie i dążenia te opiewa w słowa tak wiel­kie, ja­koby tyl­ko jej przysługi­wało to od­wie­czne prawo.Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty.Li­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze, ale wiel­kie dzieła.Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze.Człowiek jest wolny… Sam zaw­sze wy­biera swo­je Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą.