Człowiek rozumny jest rządcą języka. Bez woli jego nic z ust nie wynika.


człowiek-rozumny-jest-rządcą-języka-bez-woli-jego-nic-z-ust-nie-wynika
elżbieta drużbackaczłowiekrozumnyjestrządcąjęzykabezwolijegonicustniewynikaczłowiek rozumnyrozumny jestjest rządcąrządcą językabez woliwoli jegojego nicnic zz ustust nienie wynikaczłowiek rozumny jestrozumny jest rządcąjest rządcą językabez woli jegowoli jego nicjego nic znic z ustz ust nieust nie wynikaczłowiek rozumny jest rządcąrozumny jest rządcą językabez woli jego nicwoli jego nic zjego nic z ustnic z ust niez ust nie wynikaczłowiek rozumny jest rządcą językabez woli jego nic zwoli jego nic z ustjego nic z ust nienic z ust nie wynika

Kubuś: Czemu nie?. . . Wariat. . . to człowiek nieszczęśliwy; z czego wynika, iż człowiek szczęśliwy jest rozumny.pro­wadzi­my rozmowy bez limitu języka brud odrywam od kłamstw i ust dla włas­ne­go dob­ra nie mam w so­bie miłości niez­nającej gra­nic od wczoraj Człowiek jest sztuki królem, sztuka kształtem jego woli.Nic, co jako poezja jest harmonijnie skomponowane, nie da się z danego języka przełożyć na drugi bez całkowitej utraty wdzięku i harmonii.Rozumny: Rozumny najczęściej korzysta z prawa milczenia.Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją.