Człowiek spraw­dza się w pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­cie z ni­mi. Nig­dy tyl­ko w pożyciu al­bo tyl­ko w konflikcie.


człowiek-spraw­dza ę-w pożyciu-z dru­gimi-i w kon­flik­cie-z ­mi-nig­dy tyl­ko-w pożyciu-al­bo-tyl­ko-w konflikcie
mirosław Żuławskiczłowiekspraw­dza sięw pożyciuz dru­gimii w kon­flik­ciez ni­minig­dy tyl­koal­botyl­kow konflikcieczłowiek spraw­dza sięspraw­dza się w pożyciuw pożyciu z dru­gimiz dru­gimi i w kon­flik­ciei w kon­flik­cie z ni­minig­dy tyl­ko w pożyciuw pożyciu al­boal­bo tyl­kotyl­ko w konflikcieczłowiek spraw­dza się w pożyciuspraw­dza się w pożyciu z dru­gimiw pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­ciez dru­gimi i w kon­flik­cie z ni­minig­dy tyl­ko w pożyciu al­bow pożyciu al­bo tyl­koal­bo tyl­ko w konflikcieczłowiek spraw­dza się w pożyciu z dru­gimispraw­dza się w pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­ciew pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­cie z ni­minig­dy tyl­ko w pożyciu al­bo tyl­kow pożyciu al­bo tyl­ko w konflikcieczłowiek spraw­dza się w pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­ciespraw­dza się w pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­cie z ni­minig­dy tyl­ko w pożyciu al­bo tyl­ko w konflikcie

Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno. -Benjamin Franklin
głód-nie na­wie­dza-nig­dy-do­mu-pra­cowi­tego-człowieka-zagląda-doń-tyl­ko-przez-okno
Gdy tyl­ko człowiek chce pomóc dru­giemu, sam się odsłania. -Ken Kesey
gdy-tyl­ko-człowiek-chce-pomóc-dru­giemu-sam ę-odsłania
Sa­mot­ność pot­wier­dza człowie­czeństwo. Bo tyl­ko człowiek jest świado­my swo­jej samotności. -Octavio Paz
sa­­ność-pot­wier­dza-człowie­czeństwo-bo tyl­ko-człowiek-jest świado­my-swo­jej-samotnoś