Człowiek spraw­dza się w pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­cie z ni­mi. Nig­dy tyl­ko w pożyciu al­bo tyl­ko w konflikcie.


człowiek-spraw­dza ę-w pożyciu-z dru­gimi-i w kon­flik­cie-z ­mi-nig­dy tyl­ko-w pożyciu-al­bo-tyl­ko-w konflikcie
mirosław Żuławskiczłowiekspraw­dza sięw pożyciuz dru­gimii w kon­flik­ciez ni­minig­dy tyl­koal­botyl­kow konflikcieczłowiek spraw­dza sięspraw­dza się w pożyciuw pożyciu z dru­gimiz dru­gimi i w kon­flik­ciei w kon­flik­cie z ni­minig­dy tyl­ko w pożyciuw pożyciu al­boal­bo tyl­kotyl­ko w konflikcieczłowiek spraw­dza się w pożyciuspraw­dza się w pożyciu z dru­gimiw pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­ciez dru­gimi i w kon­flik­cie z ni­minig­dy tyl­ko w pożyciu al­bow pożyciu al­bo tyl­koal­bo tyl­ko w konflikcieczłowiek spraw­dza się w pożyciu z dru­gimispraw­dza się w pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­ciew pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­cie z ni­minig­dy tyl­ko w pożyciu al­bo tyl­kow pożyciu al­bo tyl­ko w konflikcieczłowiek spraw­dza się w pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­ciespraw­dza się w pożyciu z dru­gimi i w kon­flik­cie z ni­minig­dy tyl­ko w pożyciu al­bo tyl­ko w konflikcie

Niektóre ko­biety trwają przez całe życie w podwójnym związku, zarówno trud­nym do uk­ry­cia, jak i do zer­wa­nia. Jed­ne­mu brak tyl­ko kon­trak­tu ślub­ne­go, dru­giemu - tyl­ko miłości.Całe życie jest jak ogląda­nie mi­gaw­ki, po­myślał. Tyl­ko zaw­sze wygląda tak, jak­by człowiek przyszedł o dziesięć mi­nut spóźniony i nikt nie chce mu opo­wie­dzieć o co chodzi, więc mu­si się sam wszys­tkiego do­myślać. I nig­dy, ale to nig­dy nie zdarza się okaz­ja, żeby zos­tać na dru­gi pokaz.Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno.Gdy tyl­ko człowiek chce pomóc dru­giemu, sam się odsłania.PA­ZER­NOŚĆ !!! ... Sa­mot­ność pot­wier­dza człowie­czeństwo. Bo tyl­ko człowiek jest świado­my swo­jej samotności.