Człowiek szczęśli­wy to ta­ki, który naj­pierw przygląda się przeszłości, aby po­tem naj­piękniej­sze mo­men­ty swo­jego życia spro­wadzić do wspólne­go mianow­ni­ka. Kiedy uzys­ka ta­ki mianow­nik, już wie, co ro­bić, żeby od­nieść sukces.


człowiek-szczęśli­wy-to ­ki-który-naj­pierw-przygląda ę-przeszłoś-aby po­tem-naj­piękniej­sze-mo­men­ty-swo­jego-życia
jatojaczłowiekszczęśli­wyto ta­kiktórynaj­pierwprzygląda sięprzeszłościaby po­temnaj­piękniej­szemo­men­tyswo­jegożyciaspro­wadzićdo wspólne­gomianow­ni­kakiedy uzys­kata­kimianow­nikjużwieco ro­bićżebyod­nieśćsukcesczłowiek szczęśli­wyszczęśli­wy to ta­kiktóry naj­pierwnaj­pierw przygląda sięprzygląda się przeszłościaby po­tem naj­piękniej­szenaj­piękniej­sze mo­men­tymo­men­ty swo­jegoswo­jego życiażycia spro­wadzićspro­wadzić do wspólne­godo wspólne­go mianow­ni­kakiedy uzys­ka ta­kita­ki mianow­nikjuż wieżeby od­nieśćod­nieść sukcesczłowiek szczęśli­wy to ta­kiktóry naj­pierw przygląda sięnaj­pierw przygląda się przeszłościaby po­tem naj­piękniej­sze mo­men­tynaj­piękniej­sze mo­men­ty swo­jegomo­men­ty swo­jego życiaswo­jego życia spro­wadzićżycia spro­wadzić do wspólne­gospro­wadzić do wspólne­go mianow­ni­kakiedy uzys­ka ta­ki mianow­nikżeby od­nieść sukces

Przy­jaźń jest naj­piękniej­szym ze wszys­tkich pre­zentów, ja­kimi możemy zos­tać ob­da­rowa­ni aby szczęśli­wie uk­ształto­wać swo­je życie.Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.Naj­pierw sam po­winieneś trwać w po­koju, aby ten pokój za­nieść później innym.Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*] Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.