człowiek to słowa i czyny śpiewają mędrców zastępy w nich ludzkie tkwią przewiny ludzkie ochłapy i ludzkie sępy naj­gorzej mieć tyl­ko słowa znaczeń roz­chwiane cienie i trwa tak cieni rozmowa naj­większe niedomówienie naj­gorzej mieć tyl­ko czyny lus­tro lecz jakże krzywe te­go kim się rodzimy i co w nas mar­twe co żywe naj­gorzej być tyl­ko człowiekiem ku­kułczym ja­jem bos­kiego snu który nic nie ma prócz Requiem dla zbędnych czynów i pus­tych słów 


człowiek-to słowa-i czyny-śpiewają-mędrców-zastępy-w-nich-ludzkie-tkwią-przewiny-ludzkie-ochłapy-i ludzkie-sępy-naj­gorzej-mieć-tyl­ko
papillondenuitczłowiekto słowai czynyśpiewająmędrcówzastępynichludzkietkwiąprzewinyochłapyi ludzkiesępynaj­gorzejmiećtyl­kosłowaznaczeńroz­chwianecienietrwatakcienirozmowanaj­większeniedomówienieczynylus­troleczjakżekrzywete­gokim sięrodzimyco w nasmar­tweco żywebyćczłowiekiemku­kułczymja­jembos­kiegosnuktórynicnie ma próczrequiemdlazbędnychczynówi pus­tychsłów człowiek to słowato słowa i czynyi czyny śpiewająśpiewają mędrcówmędrców zastępyzastępy ww nichnich ludzkieludzkie tkwiątkwią przewinyprzewiny ludzkieludzkie ochłapyochłapy i ludzkiei ludzkie sępysępy naj­gorzejnaj­gorzej miećmieć tyl­kotyl­ko słowasłowa znaczeńznaczeń roz­chwianeroz­chwiane cieniecienie ii trwatrwa taktak cienicieni rozmowarozmowa naj­większenaj­większe niedomówienieniedomówienie naj­gorzejnaj­gorzej miećmieć tyl­kotyl­ko czynyczyny lus­trolus­tro leczlecz jakżejakże krzywekrzywe te­gote­go kim siękim się rodzimyrodzimy ii co w nasco w nas mar­twemar­twe co żyweco żywe naj­gorzejnaj­gorzej byćbyć tyl­kotyl­ko człowiekiemczłowiekiem ku­kułczymku­kułczym ja­jemja­jem bos­kiegobos­kiego snusnu któryktóry nicnic nie ma prócznie ma prócz requiemrequiem dladla zbędnychzbędnych czynówczynów i pus­tychi pus­tych słów człowiek to słowa i czynyto słowa i czyny śpiewająi czyny śpiewają mędrcówśpiewają mędrców zastępymędrców zastępy wzastępy w nichw nich ludzkienich ludzkie tkwiąludzkie tkwią przewinytkwią przewiny ludzkieprzewiny ludzkie ochłapyludzkie ochłapy i ludzkieochłapy i ludzkie sępyi ludzkie sępy naj­gorzejsępy naj­gorzej miećnaj­gorzej mieć tyl­komieć tyl­ko słowatyl­ko słowa znaczeńsłowa znaczeń roz­chwianeznaczeń roz­chwiane cienieroz­chwiane cienie icienie i trwai trwa taktrwa tak cienitak cieni rozmowacieni rozmowa naj­większerozmowa naj­większe niedomówienienaj­większe niedomówienie naj­gorzejniedomówienie naj­gorzej miećnaj­gorzej mieć tyl­komieć tyl­ko czynytyl­ko czyny lus­troczyny lus­tro leczlus­tro lecz jakżelecz jakże krzywejakże krzywe te­gokrzywe te­go kim sięte­go kim się rodzimykim się rodzimy irodzimy i co w nasi co w nas mar­tweco w nas mar­twe co żywemar­twe co żywe naj­gorzejco żywe naj­gorzej byćnaj­gorzej być tyl­kobyć tyl­ko człowiekiemtyl­ko człowiekiem ku­kułczymczłowiekiem ku­kułczym ja­jemku­kułczym ja­jem bos­kiegoja­jem bos­kiego snubos­kiego snu którysnu który nicktóry nic nie ma prócznic nie ma prócz requiemnie ma prócz requiem dlarequiem dla zbędnychdla zbędnych czynówzbędnych czynów i pus­tychczynów i pus­tych słów 

Bo naj­gorzej jest nie mieć o czym śnić  -daniello
bo naj­gorzej-jest nie mieć-o czym-ść 
Z fal ta naj­gorzej huczy, co się ma roz­bić na piasku. -Zygmunt Krasiński
z fal- naj­gorzej-huczy-co ę- roz­bić-na piasku
Jes­tem naj­lep­szy w tym, co ro­bię naj­gorzej i z tym da­rem czuję się błogosławiony. -Kurt Cobain
jes­tem-naj­lep­szy-w tym-co ro­bię-naj­gorzej-i z tym-da­rem-czuję ę-błogosławiony