Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii.


człowiek-tyl­ko-z ­mym-sobą-jest w zu­pełnej-harmonii
arthur schopenhauerczłowiektyl­koz sa­mymsobąjest w zu­pełnejharmoniiczłowiek tyl­kotyl­ko z sa­mymz sa­mym sobąsobą jest w zu­pełnejjest w zu­pełnej harmoniiczłowiek tyl­ko z sa­mymtyl­ko z sa­mym sobąz sa­mym sobą jest w zu­pełnejsobą jest w zu­pełnej harmoniiczłowiek tyl­ko z sa­mym sobątyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnejz sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmoniiczłowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnejtyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii

Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii.Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy.Człowiek jest coś wart, gdy zaczy­na walkę z sa­mym sobą.Prawie każdy w życiu ma takie okresy, kiedy żyje tak jak powinien, w pełnej harmonii duszy i ciała; ale przeżyć tak całe życie, to nie jest łatwo.Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym.