Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami.


człowiek-uczony-widzi-sercem-i-umysłem-nieuk-widzi-jedynie-oczami
aliczłowiekuczonywidzisercemumysłemnieukjedynieoczamiczłowiek uczonyuczony widziwidzi sercemsercem ii umysłemumysłemnieuknieuk widziwidzi jedyniejedynie oczamiczłowiek uczony widziuczony widzi sercemwidzi sercem isercem i umysłemi umysłemnieuk widzinieuk widzi jedyniewidzi jedynie oczamiczłowiek uczony widzi sercemuczony widzi sercem iwidzi sercem i umysłemsercem i umysłemnieuk widzi jedynienieuk widzi jedynie oczamiczłowiek uczony widzi sercem iuczony widzi sercem i umysłemwidzi sercem i umysłemnieuk widzi jedynie oczami

Dusza widzi nicość i widzi wszystko, ciało jest uśpione, jęyk odcięty.Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu.Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka.Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz.Miłość przychodzi za­daje ciosy ra­ni zwodzi Kocha niena­widzi czaruje z myśli szydzi oczernia widzi gryzie prześladuje nie da­je snu manipuluje płacze żałuje ofiar wciąż poszukuje Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem.