Człowiek uz­na­je i chwa­li je­dynie to, co by pot­ra­fił sam zro­bić, a po­nieważ dla niektórych ludzi mier­ność jest niezbędnym wa­run­kiem is­tnienia, więc na każde gwiz­dnięcie go­towi są besztać i najza­ciek­lej po­niewierać to w li­tera­turze, co rzeczy­wiście zasługu­je na kry­tykę, cho­ciaż nie jest całkiem poz­ba­wione war­tości, by­le tyl­ko wy­wyższyć w ten sposób uwiel­bianą przez siebie mierność. ® by Mrs Vercetti 


człowiek-uz­na­-i chwa­li-­dynie-to-co by pot­ra­fił-sam-zro­bić-a po­nieważ-dla-niektórych-ludzi-mier­ność-jest niezbędnym
mrs vercetticzłowiekuz­na­jei chwa­lije­dynietoco by pot­ra­fiłsamzro­bića po­nieważdlaniektórychludzimier­nośćjest niezbędnymwa­run­kiemis­tnieniawięcna każdegwiz­dnięciego­towisą besztaći najza­ciek­lejpo­niewieraćto w li­tera­turzeco rzeczy­wiściezasługu­jena kry­tykęcho­ciażnie jest całkiempoz­ba­wionewar­tościby­letyl­kowy­wyższyćw tensposóbuwiel­bianąprzezsiebiemierność®by mrsvercetti człowiek uz­na­jeuz­na­je i chwa­lii chwa­li je­dynieco by pot­ra­fił samsam zro­bića po­nieważ dladla niektórychniektórych ludziludzi mier­nośćmier­ność jest niezbędnymjest niezbędnym wa­run­kiemwa­run­kiem is­tnieniawięc na każdena każde gwiz­dnięciegwiz­dnięcie go­towigo­towi są besztaćsą besztać i najza­ciek­leji najza­ciek­lej po­niewieraćpo­niewierać to w li­tera­turzeco rzeczy­wiście zasługu­jezasługu­je na kry­tykęcho­ciaż nie jest całkiemnie jest całkiem poz­ba­wionepoz­ba­wione war­tościby­le tyl­kotyl­ko wy­wyższyćwy­wyższyć w tenw ten sposóbsposób uwiel­bianąuwiel­bianą przezprzez siebiesiebie mierność® by mrsby mrs vercetti człowiek uz­na­je i chwa­liuz­na­je i chwa­li je­dynieco by pot­ra­fił sam zro­bića po­nieważ dla niektórychdla niektórych ludziniektórych ludzi mier­nośćludzi mier­ność jest niezbędnymmier­ność jest niezbędnym wa­run­kiemjest niezbędnym wa­run­kiem is­tnieniawięc na każde gwiz­dnięciena każde gwiz­dnięcie go­towigwiz­dnięcie go­towi są besztaćgo­towi są besztać i najza­ciek­lejsą besztać i najza­ciek­lej po­niewieraći najza­ciek­lej po­niewierać to w li­tera­turzeco rzeczy­wiście zasługu­je na kry­tykęcho­ciaż nie jest całkiem poz­ba­wionenie jest całkiem poz­ba­wione war­tościby­le tyl­ko wy­wyższyćtyl­ko wy­wyższyć w tenwy­wyższyć w ten sposóbw ten sposób uwiel­bianąsposób uwiel­bianą przezuwiel­bianą przez siebieprzez siebie mierność® by mrs vercetti 

W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle. -Warren Buffett
w swoim-życiu-mu­sisz-tyl­ko-kil­ka-rzeczy-zro­bić-dob­rze-pod-wa­run­kiem-że nie ro­bisz-zbyt-wielu-rzeczy-ź
W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt
w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi