Człowiek w imię dobroci i miłości nie powinien dać śmierci panować nad swymi myślami.


człowiek-w-imię-dobroci-i-miłoś-nie-powinien-dać-śmierci-panować-nad-swymi-myślami
tomasz mannczłowiekimiędobrocimiłościniepowiniendaćśmiercipanowaćnadswymimyślamiczłowiek ww imięimię dobrocidobroci ii miłościmiłości nienie powinienpowinien daćdać śmierciśmierci panowaćpanować nadnad swymiswymi myślamiczłowiek w imięw imię dobrociimię dobroci idobroci i miłościi miłości niemiłości nie powiniennie powinien daćpowinien dać śmiercidać śmierci panowaćśmierci panować nadpanować nad swyminad swymi myślamiczłowiek w imię dobrociw imię dobroci iimię dobroci i miłościdobroci i miłości niei miłości nie powinienmiłości nie powinien daćnie powinien dać śmiercipowinien dać śmierci panowaćdać śmierci panować nadśmierci panować nad swymipanować nad swymi myślamiczłowiek w imię dobroci iw imię dobroci i miłościimię dobroci i miłości niedobroci i miłości nie powinieni miłości nie powinien daćmiłości nie powinien dać śmiercinie powinien dać śmierci panowaćpowinien dać śmierci panować naddać śmierci panować nad swymiśmierci panować nad swymi myślami

Człowiek, który nie potrafi panować nad swoimi humorami, nie powinien myśleć o karierze biznesmena.Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość.Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie.Nie zmienisz siebie, siedząc bezczynnie, z doświad­cze­nia wszak wynika, że cięższa jest pra­ca nad myślami, niż nad ot­warciem słoika....Nie masz nic na świecie wdzięczniejszego nad obcowanie ze swymi krewniakami i krewniaczkami.