Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka.


człowiek-w-innych-ludziach-to-właśnie-jest-dusza-ludzka
borys pasternakczłowiekinnychludziachtowłaśniejestduszaludzkaczłowiek ww innychinnych ludziachwłaśnie jestjest duszadusza ludzkaczłowiek w innychw innych ludziachludziach to właśniewłaśnie jest duszajest dusza ludzkaczłowiek w innych ludziachinnych ludziach to właśnieludziach to właśnie jestwłaśnie jest dusza ludzkaw innych ludziach to właśnieinnych ludziach to właśnie jestludziach to właśnie jest dusza

Tworzę fil­my o ludziach nieza­leżnych, o ludziach, którzy łamią za­sady. Nie lu­bię filmów o ludziach niszczo­nych za to, że są niezależni.Dusza ludzka ma dwa tylko stany: jest polem walki lub pobojowiskiem.Dusza ludzka zna dwa tylko stany; jest polem walki lub pobojowiskiem.Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.Naj­piękniej­szą rzeczą pod słońcem i księżycem jest ludzka dusza. Zdu­miewają mnie małe cu­da dob­ro­ci, ja­kie wyświad­czają so­bie ludzie. Zdu­miewa mnie rozwój świado­mości, upar­te trwa­nie ro­zumu w ob­liczu przesądów i roz­paczy. Zdu­miewa mnie ludzka wytrwałość.Ludzie zawsze opowiedzą nam coś o innych ludziach czegośmy jeszcze nie wiedzieli.