Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.


człowiek-wybiera-samotność-jedynie-wtedy-gdy-jest-w-zupełnej-harmonii-z-samym-sobą-albo-też-gdy-czuje-że-wszyscy-ludzie-są-mu-tak-obcy-że
halina auderskaczłowiekwybierasamotnośćjedyniewtedygdyjestzupełnejharmoniisamymsobąalboteżczujeżewszyscyludziemutakobcynawettłumiewśródbliskichczujesięgłębiduszysamotnyzdanynasamegosiebieczłowiek wybierawybiera samotnośćsamotność jedyniejedynie wtedygdy jestjest ww zupełnejzupełnej harmoniiharmonii zz samymsamym sobąalbo teżteż gdygdy czujeże wszyscywszyscy ludzieludzie sąsą mumu taktak obcyże nawetnawet ww tłumienawet wśródwśród bliskichbliskich czujeczuje sięw głębigłębi duszyduszy samotnyzdany nana samegosamego siebieczłowiek wybiera samotnośćwybiera samotność jedyniesamotność jedynie wtedygdy jest wjest w zupełnejw zupełnej harmoniizupełnej harmonii zharmonii z samymz samym sobąalbo też gdyteż gdy czujeże wszyscy ludziewszyscy ludzie sąludzie są musą mu takmu tak obcyże nawet wnawet w tłumienawet wśród bliskichwśród bliskich czujebliskich czuje sięczuje się wsię w głębiw głębi duszygłębi duszy samotnyzdany na samegona samego siebie

Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.To ona, jest tu, wle­wa się we mnie niczym po­ran­na ka­wa z ekspresu, czuję ją w moim ciele, przeszy­wa mnie dreszcz gdy myślę że jest blis­ko serca, gdy dot­rze tam Ciebie już nie będzie, i tak się zacznie mo­ja samotność.Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić.Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.W miłości