Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.


człowiek-wybiera-samotność-jedynie-wtedy-gdy-jest-w-zupełnej-harmonii-z-samym-sobą-albo-też-gdy-czuje-że-wszyscy-ludzie-są-mu-tak-obcy-że
halina auderskaczłowiekwybierasamotnośćjedyniewtedygdyjestzupełnejharmoniisamymsobąalboteżczujeżewszyscyludziemutakobcynawettłumiewśródbliskichczujesięgłębiduszysamotnyzdanynasamegosiebieczłowiek wybierawybiera samotnośćsamotność jedyniejedynie wtedygdy jestjest ww zupełnejzupełnej harmoniiharmonii zz samymsamym sobąalbo teżteż gdygdy czujeże wszyscywszyscy ludzieludzie sąsą mumu taktak obcyże nawetnawet ww tłumienawet wśródwśród bliskichbliskich czujeczuje sięw głębigłębi duszyduszy samotnyzdany nana samegosamego siebieczłowiek wybiera samotnośćwybiera samotność jedyniesamotność jedynie wtedygdy jest wjest w zupełnejw zupełnej harmoniizupełnej harmonii zharmonii z samymz samym sobąalbo też gdyteż gdy czujeże wszyscy ludziewszyscy ludzie sąludzie są musą mu takmu tak obcyże nawet wnawet w tłumienawet wśród bliskichwśród bliskich czujebliskich czuje sięczuje się wsię w głębiw głębi duszygłębi duszy samotnyzdany na samegona samego siebie

Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii. -Artur Schopenhauer
człowiek-tylko-z-samym-sobą-jest-w-zupełnej-harmonii
Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu. -George Sand
mężczyzna-jest-zawsze-dzieckiem-nawet-gdy-jest-to-że-dziecko-dzieckiem-dzierżącym-władzę-ten-który-nie-jest-kochanym-jest-zawsze-samotny